I live on the periphery of the Cavalier world but have spent the last 40 years involved in spinal pathology including the Chiari malformation and its association with Syringomyelia and the MRI evaluation of these conditions.

In 2004 I addressed a meeting of the Cavalier breeders following the anxiety created by the research in the UK. I made the point at that time that there were multiple causes of Syringomyelia the most common of which was trauma to the cervical spine.

The recent BBC programme has raised a number of issues which I have been provoked into responding to:

 1. The clinical research published is seriously flawed and the figures are simply unacceptable. The basis of any study such as this has to be developed from a sound population sample rather than a selected group which will provide a massive bias rendering it from an epidemiological point of view useless. Unfortunately this is not uncommon in scientific studies when the opinion of the researcher is clear almost before the study starts.

 2. The finding of an anatomical abnormality such as the Chiari malformation is relatively common, at least in the human population, but the development of Syringomyelia as a consequence of this is relatively uncommon.

 3. There is no doubt that where Syringomyelia is clearly defined, as with mitral valve disease, there should be no further breeding with that animal and probably some clinical screening of close relatives.
I must make the point that Syringomyelia is not just a diagnosis made by MRI but is a neurological syndrome with multiple features. Many with MRI abnormalities lead a totally normal life.

4. As far as breeding is concerned it has yet to be determined the degree of penetrance in a genetic sense of the Chiari malformation and the subsequent development of Syringomyelia. It remains the case of care, responsibility and further data regarding this with time.

 5. The BBC programme is yet another example of the media encouraging a 'state of fear' knowing that there is little that the general population can do about extravagant and damaging claims. In this case it is close to character assassination.

6. Whilst in the UK in 2007 I was invited to examine a number of MRI images relating to this problem. There was one which was clearly diagnostic and it is my understanding that the breeder took responsible action. I also had the opportunity to view the MRI referred to in the BBC programme. I think the images were poor, inadequate and certainly not diagnostic anatomically.

 There is no doubt that the problem has to be looked at seriously but in my view at least the evidence available does not support the propaganda and I refute a lot of what has been projected in the UK both academically and by the media.

Murray Ingpen, neuroloog. MB,BS, FRCP(Edin), FRACP.
Melbourn, Australia


---------------------------------


Een Professioneel Gezichtspunt

Ik ben zijdelings betrokken bij de Cavalier wereld. De laatste 40 jaar heb ik mij echter bezig gehouden met de pathalogie (ziekteleer) van de wervelkolom, inclusief de Chiari malformatie (misvorming) en de associatie met Syringomyelia en de MRI evaluatie van deze aandoeningen.

Naar aanleiding van de bezorgdheid  die in Engeland is ontstaan door het onderzoek naar deze aandoeningen heb ik in 2004 gesproken op een bijeenkomst van Cavalierfokkers. Ik heb toen benadrukt dat er meerdere oorzaken van Syringomyelia zijn. De meest voorkomende is wel een trauma (verwonding)  aan de wervelkolom.
Het  betreffende BBC programma (Pedigree dogs exposed) heeft een aantal kwesties naar bovengehaald waarop ik niet kan nalaten een reactie te geven: 

1. Het gepubliceerde klinische onderzoek  is beslist niet vlekkeloos en de cijfers zijn eenvoudigweg onacceptabel.
De basis van een onderzoek als dit zou moeten worden gevormd door een deugdelijke steekproef van de gehele cavalier populatie in plaats van een geselecteerde groep. Daardoor ontstaat er een verkeerd beeld van het onderzoek en is het vanuit een epidemiologisch standpunt nutteloos. Helaas is dit in wetenschappelijke studies niet ongewoon wanneer de mening van de onderzoeker al bijna duidelijk is voor de studie is begonnen.

2. Het vinden van een anatomische abnormaliteit zoals de Chiari misvorming is relatief gewoon, tenminste bij mensen. De ontwikkeling van Syringomyelia  als een gevolg hiervan is echter betrekkelijk ongewoon.

3.  Wanneer Syringomyelia duidelijk wordt vastgesteld, zoals bij hartklepafwijkingen, moet zonder twijfel niet meer met dat dier gefokt worden en moeten de naaste verwanten van dit dier ook onderzocht worden.
Wel wil ik hier benadrukken dat Syringomyelia niet alleen maar bestaat uit een diagnose van een MRI scan, maar dat het een neurologisch syndroom is met meervoudige eigenschappen. Velen met MRI onregelmatigheden leiden een totaal normaal leven.

4. Wat betreft het fokken moet nog worden bepaald in hoeverre de Chiari misvorming genetisch van invloed is op de ontwikkeling van Syringomyelia. Dit zal voortdurend een kwestie van zorg, verantwoordelijkheid en verdere gegevens verzamelen blijven.

5. Het BBC programma is weer een voorbeeld van het aanwakkeren van een ‘angsttoestand” door de media, wetende dat het publiek bitter weinig kan doen aan  deze overdreven en schadelijke claims. In dit geval is er haast sprake van laster.

6. Toen ik in 2007 op bezoek was in Engeland werd ik uitgenodigd om een aantal MRI scans te bekijken, die betrekking hadden op dit probleem. Op één van de scans was Syringomyelia duidelijk zichtbaar en ik heb begrepen dat de fokker verantwoordelijke maatregelen heeft genomen. Ook was ik in de gelegenheid om de MRI’s te zien waarnaar in het BBC programma werd verwezen. Ik vond de beelden slecht, ontoereikend en zeker niet anatomisch kenmerkend.

Het lijdt geen twijfel dat dit probleem serieus bekeken dient te worden, maar naar mijn mening ondersteunt het beschikbare bewijsmateriaal niet de propaganda, die er over gemaakt wordt.
Ik verwerp veel meningen hierover in Engeland, zowel van academici als van de media.

Murray Ingpen, neuroloog. MB,BS, FRCP(Edin), FRACP.
Melbourn, Australia

Nederlandse vertaling:
Carla Kok